Др. Елизабета Ивановска - В.Д. Директор
Специјалист Интернист
Субспецијалист Пулмолог
Клиничка болница Битола

kbbitola@gmail.com
+389 47 243 001

Образование

 • Универзитет “Св.Кирил и Методиј “ - Скопје, Медицински факултет - Скопје - 26.04.1996 година заврши Медицински факултет во Скопје и се стекна со звање - Доктор на медицина.
 • Универзитет “Св.Кирил и Методиј “ - Скопје, Медицински факултет - Скопје - 23.06.1997 година, стручен испит за Доктор на медицина и се стекна со лиценца за работа во областа на медицината.
 • Универзитет “Св.Кирил и Методиј “ - Скопје, Медицински факултет - Скопје на 10.06.2005 година положи стручен испит по специјалност - Интерна медицина и се стекна со звање: Доктор специјалист по интерна медицина.
 • Лиценца за доктор специјалист по специјалност интерна медицина издадена од лекарска комора на Р. С. Македонија со датум 14.06.2006 година.
 • Универзитет “Св.Кирил и Методиј “ - Скопје, Медицински факултет - Скопје 22.04.2019 година положи супспецијалистички испит по супспецијалноста пулмологија со алергологија и се стекна со знање - Доктор супспецијалист по пулмологија и алергологија.
 • Лиценца за доктор супспецијалист по супспецијалност пулмологија со алергологија издадена од лекарска комора на Р.С. Македонија издадена на 10.07.2019 година.

Работно искуство

 • Својата лекарска кариера ја започнала со вработување во ЈЗУ Клиничка болница “Др.Трифун Пановски ” - Битола на 01.09.1997 година како Доктор на медицина во службата за здравствена заштита, за денес да биде истакнат пулмолог со потесно поле од интерес на пуломологијата и алергологијата како и респираторните болести.
 • На ден 10.06.2005 година, положи специјалистички испит по специјалноста Интерна медицина со што се стекнува со назив: Доктор на медицина специјалист по интерна медицина во службата : Интерно одделение при ЈЗУ Клиничка болница “Др.Трифун Пановски ” - Битола.
 • На 16.08.2017 година е назначена за Раководител на Одделение за внатрешни болести при ЈЗУ Клиничка болница “Др.Трифун Пановски ” - Битола.
 • На 10.06.2019 година се стекна со назив Доктор супспецијалист по супспецијалноста пулмологија со алергологија.
 • На 13.04.2023 година е именувана да ја врши должноста на медицински директор во Јавна Здравствена Установа - Клиничка болница “Др.Трифун Пановски ” - Битола.
 • Во текот на својата професионална надградба, д-р Елизабета Ивановска постојано бараше можности да го прошири своето знаење и да биде во тек со најновите случувања во својата област. Учествувала на повеќе престижни образовни и професионални престои, конгреси, симпозиуми и стручни состаноци и работилници кои придонеле за нејзината надградба како истакнат и признат пулмолог.
 • Истакнат член е на здружението на пуломолози на РСМ.
 • Покрај професионалните достигнувања во својата 25 годишна медицинска кариера Др.Елизабета Ивановска е горд родител на две деца.
Дипл. правник Марија Јовановска
Помошник директор
Правни работиВалентина Стојановска
Помошник директор
Економски работиСузана Ќосевска
Главна медицинска сестраМарија Торкова
Асистент на генерален директор
Дипл. ел. инж. Билјана Христовска
Раководител
ИнформатикаИвона Трифунов
Лице за односи со јавност
Контакт тел: 076 369 001Др. Сотир Николовски
Раководител
АнестезиологијаДр. Марија Арсовска Налбанти
Раководител
Интерно одделение
Др. Христијан Ѓеоргиевски
Раководител
МФХДр. Илија Келепуровски
Раководител
УрологијаДр. Џулијана Ристевска
Раководител
Инфективно одделениеДр. Димче Марковски
Раководител
ОРЛ
Др. Иванчо Кочовски
Раководител
ОфталмологијаДр. Маргарита Видевска
Раководител
ОртопедијаДр. Николче Ангеловски
Раководител
НеврохирургијаДр. Татијана Чумандра Илиевска
Раководител
Психијатрија
Др. Владимир Петков
Раководител
Хирургија
Раководител
ПатологијаДр. Билјана Илковска
Раководител
ЛабораторијаДр. Рената Раденков
Раководител
Онкологија
М-р Фарм. Ивана Ќурчиевска
Раководител
Болничка аптека со инфузиони раствориДр. Ирена Стефановска
Раководител
НеврологијаДр. Дијана Георгиевска
Раководител
ДерматовенерологијаДр. Александар Димовски
Раководител
Радиодијагностика
Др. Кети Велјанова
Раководител
Нуклеарна медицинаДр. Оливера Груевска
Раководител
ПедијатријаДр. Александра Колевска Костовска
Раководител
Физикална медицина со рехабилитацијаДр. Елизабета Чипуровска
Раководител
Гинекологија
Др. Владимир Радевски
Раководител
ПнеумофтизиологијаДр. Зоран Котевски
Раководител
Судска медицинаДр. Лилјана Котевска
Раководител
Ургентна медицинаДр. Снежана Митревска
Раководител
Неонатологија