ЗА НАС

Во 2005 година битолската болница е прогласена за Клиничка болница, најдобра во својата класа по обем на пациенти и стручен квалитет во Македонија.

ЈЗУ Клиничка болница Битола е регистрирана на 05.07.2005 година како континуитет на Општата болница Битола.
Болницата пружа здравствена заштита на пациентите од Југозападниот регион на Македонија. Низ повеќегодишниот стручен, кадровски, просторен, технички и економски развој во болницата се создадоа услови успешно да се лекуваат сите видови заболувања со најсовремени дијагностичко-терапевтски методи.

Болницата располага со сите оддели кои се законски пропишани за Клиничка болница.
Во неа рутински се изведуваат сите медицински интервенции кои се од секундарно стручно медицинско ниво, како и голем број на интервенции кои се од класата на терциерно стручно медицинско ниво.
Медицинскиот кадар е искусен, систематски стручно оспособуван со децении и е голем потенцијал за натамошен силен развој на медицинските дејности.

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ

Клиничка болница Битола располага со модерна опрема од висока технологија, при што ги издвојуваме:

 • 12 операциони сали со комплетна инфраструктура и инструментариум
 • 8 кревети за интензивна нега и реанимација со потребна инфраструктура
 • Комплетна РТГ и Ехо дијагностика
 • МR дијагностика
 • КТ дијагностика
 • СПЕКТ Гама камера
 • Комплетна ендоскопска дијагностика (уролошка, гинеколошка, хируршка и интервентна)
 • Лапароскопија
 • Артроскопија
 • Офталмолошки ласер
 • Базен со комплет апарати за физикална терапија ЕМГ и ЕЕГ
 • Бронхоскопија
 • Kомплетен информатички систем/хардвер и софтвер/