Ментално здравје на деца и млади

Ментално здравје на деца и млади


Ментално здравје на деца и млади


Историја

Почетоците на организираната заштита на менталното здравје на деца и млади во Битола датираат од 25-ти мај 1982 година, како Советувалиште за ментално здравје на деца и млади во рамките на Службата за школска медицина.

Како Одделение за заштита на ментално здравје на деца и млади во рамките на Клиничката болница Битола функционира од 1992 година. Прв раководител е д-р Омер Сулејман, специјалист од областа на детската психијатрија.


Основна дејност

Основната дејност на одделението е:

 • Заштита и унапредување на менталното здравје на децата и младите (примарна, секундарна и терцијална).
 • Дијагностицирање и третман на децата и младите со:
  • растројства во односите и емоциите што обично почнуваат во детството и адолесценцијата,
  • растројства во психолошкиот развој,
  • душевна заостанатост,
  • растројства на личноста и на односите,
  • растројства во расположението,
  • растројства со стрес поврзани и соматоформни растројства,
  • растројства во односите предизвикани од употреба на психоактивни супстанци,
  • сидроми на односите придружени со физиолошки нарушувања и физикални фактори,
  • развојни и стекнати говорно-јазични потешкотии и
  • специфични развојни растројства на школските вештини.
 • Освен основната дејност, ова одделение, се бави и со: консултативна и менторска работа, едукативна работа, научна и стручна истражувачка работа, соработува со родители и други релевантни институции во градот, регионот и Републиката.


Организациона поставеност

Во рамките на Одделението за заштита на ментално здравје на деца и млади функционираат 8 комисии за распоредување на лица со пречки во психичкиот и физичкиот развој до 26 годишна возраст.

Исто така, функционира и ЕЕГ кабинет за деца и млади кои имаат афективно-афебрилни конвулзивни атаки и Епилепсија.


Високо едуциран кадар

Одделението за заштита на ментално здравје на деца располага со високо едуциран кадар, и тоа:

3
Доктори на науки (психолошки науки, социјална работа и социјална политика и логопедија)
1
Mагистер
(по мир и развој)
2
Специјалисти
(психијатар и педијатар)
1
Специјалист по клиничка психологија
2
Дипл.психолози
1
Дипл.дефектолог-логопед
2
Мед.сестри-ЕЕГ техничари