Интерна медицина

Интерна медицина


Интерна медицина


Историја

Службата за Внатрешни заболувања и Хирушката служба се најстарите болнички служби во Битола. Во 18-ти век првата цивилна болница беше организирана со две служби, интерно и хирушко.
Кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век во Битола работеа интернистите д-р Тома Авраси, д-р Илија Аздарис, д-р Александар Дума и други. Во 1944 година на чело на Интерното одделение беше поставен битолчанецот д-р Благој Петков, специјалист по интерна медицина. Во 1945 година од Скопје бил испратен интернистот д-р Хаим Абраванел. Набргу потоа пристигнале млади лекари како: д-р Јован Калаузи, д-р Ристо Бакалинов, д-р Мирослав Радојковиќ, д-р Димитар Хрисоко и други.
До интеграцијата во интерното одделение работеле 3 лекари специјалисти и 3 лекари на специјализација, 7 медицински сестри и 6 лица помошен персонал. Во одделението имало 20 болнички кревети. Покрај стационарот, во состав на одделнието работел и: ЕКГ кабинет, оддел за алерголошко тестирање и хиперсензибилизација, како и интернистичка амбуланта.
До 1969 година во одделението работеле и: д-р Велко Јовановски, д-р Васил Прчков, д-р Јован Патчев, д-р Димитар Секуловски и д-р Јован Аврамовски.


Коронарна единица

Заради актуелни потреби, како и со преселувањето во новата болница, била донесена одлука во Интерното одделение да се формира Коронарна единица, која ќе овозможи поквалитетна нега и терапија на болни од АИМ, односно Оддел за интензивна нега со монтирани 5 ѕидни монитори и 2 подвижни апарати за дефибрилација и надворешна електро стимулација. Во 1981 година се приспособиле 2 соби како Коронарна единица со централна, интермедиерна нега и терапија, при што едната соба е опремена со монитор, апарат за кислород, вештачко дишење и аспирација.
Денес коронарната единица располага со:

14
Болнички кревети
Подвижни монитори 2
Дефибрилатори
ЕКГ апарат Апарат за сукција 10
Инфузиони пумпи

Во коронарна единица работат:

4
Доктори суб-специјалисти кардиолози
1
Доктор на суб-специјализација
6
Медицински сестри
11
Болничари - чистачи
2
Сервирки

За сите пациенти на одделението, кое располага со 26 болнички кревети за мажи и 30 кревети за жени, се обезбедува 24 часовна опсервација, нега и лекување од страна на медицинските сестри ангажирани на двата болнички тракта и соодветен медицински третман од страна на докторите специјалисти кои работат во дежурства и смени. За одржувањето на хигиената на болничките простории и исхраната на пациентите се грижат болничари-чистачи и сервирки.


Кабинет за Коронарен стрес тест

На 29 јануари 1983 година во ново отворениот Кабинет за коронарен стрес тест почна со работа испитувањето на исхемична болест на срцето со Тред Мил Трака. Во 2001 година добиена е донација од Јапонија со нова трака за Коронарен Стрес Тест и кабинетот е дислоциран во сутеренот на Клиничка болница во специјално адаптиран кабинет. Во овој кабинет работат: д-р.Васко Василев, д-р.Васко Мицевски, д-р.Олга Т.Деловска, д-р.Жаклина Сервини, д-р.Стевче Пармаковски и медицинската сестра Сузана Ќосевска.


Центар за дијализа

На 9 јули 1980 година започна со работа Центарот за дијализа со три соби и други помошни простории. Работеше со дванаесет апарати на кои се лекуваа педесет пациенти. Во 2014 година Центарот за Дијализа се приватизира и не се наоѓа веќе во склоп на службата.


Ехотомографија и ендоскопија

Во 1981 година започна со работа Ехотомографска лабораторија. Во 2001 година набавени се два нови ехо апарати за ехо-кардиографија и сонди за ехо на абдомен и на уринарен тракт од Јапонска помош. Со овие апарати сместени во сутеренот на болницата во кабинетот за ехо-томографија во две простории, се врши навремено дијагностицирање на пациентите од соодветните заболувања. Во кабинетот работат две медицински сестри и д-р.Васко Василев, д-р.Жаклина Сервини, д-р.Златко Блажевски, д-р.Светлана Стефановска, д-р.Петар Аврамовски, д-р.Јорго Бошев, д-р.Пеце Стефановски и д-р.Лилјана Хенту. Ендоскопијата се применува од седумдесетите години на 20-тиот век. Истата овозможува подобро дијагностицирање на причините за крварење и сопирање на крварењата во гастроинтестиналниот тракт, земање на биопсија за понатамошно дијагностицирање. Со овој апарат раководеа д-р Јован Патче и д-р Ристо Бакалинов, кои ги наследија помладите колеги д-р.Пеце Стефановски и д-р.Петко Митревски. Денес тие сеуште работат, а распишани се и две суб специјализации за д-р.Катерина Каранџуловска – Чалевска и д-р.Светлана Стефановска. Денес, Ендоскопскиот кабинет работи во две специјални простории за таа намена, во сутеренот на болницата. Се работи колоноскопија и гастроскопија со биопсија со специјален флексибилен фибероптички апарат од Јапонија.


Центар за дијабет

Формиран е Центар за дијабет кој сега е дислоциран во Здравствениот дом Битола и обезбедува навремено дијагностицирање и третман на болните од дијабет. Во овој центар работат четири доктори: д-р.Лилјана Нечевска, д-р.Олга Лозановска, д-р.Мира Младеновска, др.Јулијана Томска и две медицински сестри.


Центар за реуматолошки заболувања

Во 2013 започна со работа Центарот за реуматолошки заболувања во кој работи д-р.Марија Арсовска- Налбанти и една медицинска сестра. Кабинетот е сместен на интерното одделение.


Центар за астма

Неколку години предходно започна со работа Центарот за астма кој го раководи д-р.Славица Настевска, д-р.Елизабета Ивановска и една медицинска сестра. Кабинетот е сместен во интерното одделение. Во него, освен прегледи, се врши и спирометрија, како и алерголошки тестирања.


Кабинетот за коронарографија и периферна ангиографија

Во 2012 започна со работа Кабинетот за коронарографија и периферна ангиографија со кој раководи д-р.Ненси Лозанче. Кабинетот е современо опремен со сала за интервенции, припрема на пациентот и четири болнички кревети за припрема пред интервенција. Во кабинетот работат две специјално обучени медицински сестри и два рентген техничари. Д-р.Жаклина Сервини како суб специјалист кардиолог работи во кабинетот за МПС, кој се наоѓа во службата за нуклеарна медицина.


Амбулантски дел

Во амбулантскиот дел на одделението работат субспецијалистички амбуланти за: кардиологија, дигестивни заболувања, нефрологија, ендокринологија, алергологија и др. Покрај тоа, секојдневно работи специјалистичка интернистичка амбуланта во Здравствениот дом Битола со д-р.Наталија Димитрова и д-р.Марика Матлиевска и две медицински сестри во две смени. Секојдневно на Интерното одделение се вршат прегледи во Ургентната интернистичка амбуланта. Се вршат околу 20.000 прегледи годишно. Се дели парентерална терапија и се врши ЕКГ во интернистичката дневна болница. За таа цел се ангажирани сите доктори специјалисти и медицинските сестри вработени во одделот за ургентна амбуланта и дневната болница.


Доусовршување на медицинскиот кадар

За да се постигнат и реализират целите и задачите на оваа служба неопходно беше обезбедување на специјалистички и субспецијалистички кадар. Заради тоа секојдневно се врши доусовршување на медицинскиот кадар, како на докторите, така и на медицинските сестри. На одделението работат:

28
Специјалисти
( од кои 1 доктор на науки, 4 магистри, 5 субспецијалисти и 3 примариуси)
2
Доктори на специјализација
46
Медицински сестри
(18 со ВСС и 28 со ССС)
4
Рентген техничари
( 2 со ВСС и 2 со ССС)
11
Болничари-чистачи
2
Сервирки