Вести

Наградата за 3 (три) научно-истражувачки трудови, на Конкурсот од минатата година, за трудови објавени во 2016 г му е доделена на Доцент Д-р Петар Аврамовски, универзитетски професор на Високата Медицинска Школа и на Ветеринарниот Факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Министерството за образование и наука на Република Македонија доделува средства за објавени научно-истражувачки трудови од домашни автори во меѓународни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) во висина од 30 000 денари за секој труд, обезбедени со средства од Буџетот на Република Македонија. Трудовите мораат да бидат цитирани на Web of Science и да бидат доставени со назнака: „Конкурс за објавен труд со фактор на влијание“  (www.mon.gov.mk).

http://www.mon.gov.mk/index.php/konkursi/2384-2017-10

Наградата за 3 (три) научно-истражувачки трудови, на Конкурсот од минатата година, за трудови објавени во 2016 г му е доделена на Доцент Д-р Петар Аврамовски, универзитетски професор на Високата Медицинска Школа и на Ветеринарниот Факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Д-р Петар Аврамовски работи како специјалист интернист на интерното одделение во Битола, при ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун пановски“ – Битола.

Наградата е доделена за секој од следните три научни трудови:

  1. Bone Strength and Arterial Stiffness Impact on Cardiovascular Mortality in a General Population   (https://www.hindawi.com/journals/jos/2016/7030272/abs/)

  2. Femoral neck and spine bone mineral density-Surrogate marker of aortic calcification in postmenopausal women (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5336807/pdf/AJC-16-202.pdf)

  3. B-flow imaging estimation of carotid and femoral atherosclerotic plaques: vessel walls rheological damage or strong predictor of cardiovascular mortality in chronic dialysis patients (https://link.springer.com/article/10.1007/s11255-016-1393-x)

 

Трудовите се објавени во еминентни научни списанија со импакт фактор:

  1. Journal of Osteoporosis, импакт фактор 2.38
  2. Anatolian Journal of Cardiology, импакт фактор 1.271
  3. International Journal of Urology and Nephrology, импакт фактор 1.692

 

Линк кон листата на научно-истражувачки трудови на Универзитетскиот професор Д-р Петар Аврамовски:

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=avramovski+petar&oq=avra

http://vmsb.uklo.edu.mk/docent-dr-petar-avramovski/

Сподели:

Клучни зборови: Наградата за научно-истражувачки трудови, Доцент Д-р Петар Аврамовски, Висока Медицинска Школа, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола