Вести

Во ЈЗУ Клиничка болница Битола постојат комисии за полагање на стручни испити за здравствени работници со завршено ССС, ВСШ и ВСС, согласно правилникот за приправнички стаж и стручни испити на здравствен работник со средно, вишо и високо образование.

Во ЈЗУ Клиничка болница Битола постојат комисии за полагање на стручни испити за здравствени работници со завршено ССС, ВСШ и ВСС, согласно правилникот за приправнички стаж и стручни испити на здравствен работник со средно, вишо и високо образование.

Комисиите се за ообразовен профил како следно:

  • 1. Медицинска сестра / Виша медицинска сестра / Дипломирана медицинска сестра
  • 2. Гинеколошко- акушерска сестра / Дипломирана акушерка
  • 3. Фармацевтски техничар
  • 4. Физиотерапевтски техничар / Виш физиотерапевски техничар / Дипломиран физиотерапевт
  • 5. Виш рентген техничар / Дипломиран технолог

 

Потребна документација за полагање на стручен испит:

  • - Пополнета книшка за приправнички стаж
  • - Копија на диплома заверена на нотар за соодветно образование
  • - Уплата во банка / пошта со назнака “за полагање на државен испит”
  • - Молба за полагање на стручен испит (образец кој може да го симнете на линкот или да го подигнете во Архивата на ЈЗУ Клиничка болница Битола, се пополнува и се доставува во Архива заедно со претходно наведените документи)

 

Сподели:

Клучни зборови: Државен испит, Клиничка болница Битола